راهنمای دوره های آموزشی

 

 

 

کتابچه راهنمای دوره آموزشی

 

پایه

 

پیشرفته

 

فهرست استانداردهای آموزشی

پایه

 

صنعت

کشاورزی

خدمات

پیشرفته

شایستگی

کاردانی

کارشناسی

توانایی استانداردهای آموزشی

پایه

 

خدمات

صنعت

کشاورزی

پیشرفته

شایستگی

کاردانی

کارشناسی

رشته های آموزشی مراکز (1391)

 

 

رشته های طرح 18 ماهه در مناطق